Uwaga!

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w „Polityce cookies”. Rozumiem i akceptuję warunki korzystania z serwisu.

Kredytowe ABC

KREDYTOWE ABC

 

Oferta kredytowa NBS w Rakoniewicach stworzona została z myślą o ułatwieniu Państwu finansowania, zarówno potrzeb bieżących, jak i planowania w przyszłości przedsięwzięć inwestycyjnych.

 

Aby w pełni wykorzystać ofertę naszego Banku, przedstawiamy dokładne definicje poszczególnych pojęć stosowanych w charakterystyce produktów kredytowych.

 

Zapraszamy do zapoznania się z wyjaśnieniami, które pomogą Państwu jeszcze lepiej wykorzystać nasze produkty dla swoich potrzeb.

 

Co to jest zdolność kredytowa ?

Zdolność kredytowa to zdolność do spłaty kredytu (kapitału) wraz z odsetkami w terminach określonych umową kredytową oceniania przez Bank na podstawie dochodów z prowadzonej działalności oraz stanu majątkowego ubiegającego się o kredyt, czyli wnioskodawcy.

 

Stwierdzenie, że Klient posiada zdolność kredytową jest podstawą udzielenia kredytu przez Bank.

 

Czym różni się kredyt inwestycyjny od kredytu obrotowego ?

Kredyt inwestycyjny – jest kredytem długoterminowym, celowym, przeznaczonym na sfinansowanie konkretnych inwestycji.

 

Kredyt obrotowy – jest kredytem krótkoterminowym (1-2 lat) i służy sfinansowaniu bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością.

 

Co to jest kapitał kredytu ?

Kapitał kredytu to kwota kredytu udzielonego przez Bank. W oparciu o kapitał Bank nalicza odsetki.

 

Co to jest udział własny kredytobiorcy w kredycie ?

Udział własny kredytobiorcy to część inwestycji, którą kredytobiorca finansuje ze środków własnych. Kredytobiorca wnosi udział własny w formie gotówkowej lub rzeczowej np. już zakupionych materiałów. Standardowo Bank wymaga minimalnego 20% udziału własnego w inwestycji.

 

Co to jest harmonogram spłat ?

Harmonogram spłat to dokument stanowiący integralną część umowy, określający kwoty i terminy wymaganych rat z tytułu udzielonego przez Bank kredytu. Harmonogram może ulec zmianie na wniosek kredytobiorcy, który dokonał nadpłaty kredytu lub wystąpi z prośba o prolongatę kredytu.

 

Co to jest prolongata kredytu ?

Prolongata to przesunięcie na wniosek kredytobiorcy terminu spłaty raty kredytu lub/i wydłużenie okresu spłaty kredytu.

 

Co to jest transza kredytu ?

Transza kredytu to wypłacana przez Bank i wykorzystywana przez kredytobiorcę część kredytu przyznanego przez Bank. Podzielenie kredytów na transze pozwala na zróżnicowanie warunków poszczególnych części kredytów np. ich przeznaczenia i zapobiega wypłacaniu dalszych części, w przypadku gdy kredytobiorca nie dotrzyma warunków umowy kredytowej np. nie rozliczy wykorzystania poprzedniej transzy.

 

Co to jest promesa kredytowa ?

Promesa kredytowa to pisemne przyrzeczenie udzielenia kredytu przez bank ważne w okresie czasu określonym w promesie. Promesa może być warunkowa uzależniająca przyznanie kredytu np. od posiadania zdolności kredytowej, dostarczenia dokumentów lub bezwarunkowa. promesę bezwarunkową bank wystawia wyłącznie po zbadaniu, iż wnioskodawca posiada zdolność kredytową.

 

Po co bankowi zabezpieczenie kredytu i jakie są jego formy ?

Bank odpożycza kredytobiorcom środki, które pozyskał z lokat swoich klientów. Z tego powodu jest zobowiązany zabezpieczyć w umowie kredytowej możliwość odzyskania środków kredytowych, w przypadku jeśli klient przestanie na bieżąco regulować spłaty kapitału lub odsetek.

 

Bank może zastosować jedno lub więcej zabezpieczeń spośród następujących:

 • weksel własny in blanco,
 • poręczenie wekslowe (awal),
 • poręczenie cywilne,
 • gwarancja bankowa,
 • przelew (cesja) wierzytelności,
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie,
 • zastaw rejestrowy,
 • kaucja
 • blokada środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych,
 • hipoteka
 • akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji.

 

Co to jest księga wieczysta ?

Księga wieczysta (KW) jest dokumentem prawnym opisującym nieruchomość, prowadzonym przez sądy w formie rejestru. Zawiera m.in. informacje o właścicielu nieruchomości, lokalizacji, ciężarach i ograniczeniach oraz wpisanych hipotekach.

 

Co to jest hipoteka ?

Wpis hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości to ograniczenie prawa właściciela do dysponowania nieruchomością, będące formą zabezpieczenia kredytu bankowego. Kredytobiorca pozostaje właścicielem nieruchomości, natomiast bank poprzez hipotekę zastrzega sobie prawo do ewentualnego zbycia nieruchomości w przypadku dochodzenia swoich roszczeń wobec kredytobiorcy.

 

Kto to jest wierzyciel ?

Wierzyciel to osoba, która może żądać spełnienia świadczenia od innej osoby (dłużnika), z którą łączy ją stosunek zobowiązaniowy. Zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić.

 

Czym jest zobowiązanie ?

Zobowiązanie jest zatem stosunkiem prawnym, którego stronami są wierzyciel i dłużnik. Zobowiązanie z pozycji dłużnika określa się jako dług, a ze strony wierzyciela jako wierzytelność.

 

SGB Leasing

Leasing to wciąż jedna z najpopularniejszych i najbardziej korzystnych form finansowania inwestycji przez przedsiębiorców. W 2018 roku blisko 30% wszystkich inwestycji w środki trwałe zostało sfinansowanych leasingiem.

 

Środki trwałe niezbędne do prowadzenia Twojej Firmy możesz sfinansować za pomocą leasingu podnosząc w ten sposób konkurencyjność prowadzonej działalności bez angażowania własnego kapitału. Decydujesz o wysokości rat, opłaty wstępnej i wartości wykupu, wypracowując z Twoim Doradcą elastyczny harmonogram spłat, dopasowany do Twoich potrzeb i możliwości.

 

Czytaj więcej: SGB Leasing

Kredyt PFPK Limit w RB

facet2 pfpk 300Kredyt PFPK Limit w RB udzielany jest na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej i powiększenie kapitału obrotowego. Jeśli więc potrzebujesz kapitału, by sprawnie funkcjonować, to ten kredyt jest dla Twojej firmy.

 

Kredyt PFPK Limit w RB (Limit w rachunku bieżącym) udzielany jest podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą od co najmniej 12 miesięcy, zaliczanych do sektora Mikro oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP):

 • w kategorii MŚP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników, którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR,
 • w kategorii MŚP małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników, którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR,
 • w kategorii MŚP średnie przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników, którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub całkowuty bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR.

 

Dla kogo przeznaczony jest kredyt

Kredyt PFPK  Limit w RB przeznaczony jest dla Klientów, którzy prowadzą rachunek bieżący w NBS w Rakoniewicach od co najmniej 6-ciu miesięcy - Bank może od tego wymogu odstąpić w przypadku przeniesienia rachunku z innego banku (z udokumentowaną 6-cio miesięczną historią rachunku, a w przypadku działalności charakteryzującej się sezonowością, 12-sto miesięczną historią), posiadających zdolność kredytową.

 

Źródła dochodu

Przy ubieganiu się o Kredyt PFPK Limit w RB źródłem dochodu jest dokumentacja z prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Cel kredytu

Kredyt PFPK Limit w RB przeznaczony jest na pozyskanie środków obrotowych na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Wysokość kredytu

 • Minimalna kwota kredytu - 2.000 zł.
 • Maksymalna kwota kredytu odnawialnego - 30% wpływów na rachunek (liczonych z ostatnich 12 miesięcy), jednak do kwoty nie wyższej niż 30.000 zł.
 • Przy udzieleniu kredytu do kwoty 5.000 zł nie jest wymagana zgoda współmałżonka.

 

Okres kredytowania

Maksymalny okres kredytowania - 36 miesięcy, przy czym każdorazowo po okresie 12 miesięcy następuje automatyczne odnowienie limitu kredytowego na kolejne 12 miesięcy, bez konieczności spłaty kredytu, na podstawie przedstawionych dokumentów finansowych i pozytywnej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz weryfikacji obrotów na rachunku.

 

Prowizja i opłaty

Z Kredytem PFPK Limit w RB powiązana jest prowizja w wysokości:

 • Prowizja od przyznanego limitu wynosi 1% oraz za odnowienie na każdy kolejny okres 12 miesięcy 1% przyznanego limitu. Prowizja płatna jest jednorazowo w chwili uruchomienia środków kredytowych za cały okres kredytowania.
 • Prowizja za gotowość finansową - 2% w stosunku rocznym, od kwoty niewykorzystanego przyznanego limitu.

 

Oprocentowanie

Dla Kredytu PFPK Limit w RB obowiązuje oprocentowanie stałe w wysokości 6% w stosunku rocznym.

 

Zabezpieczenie

Zabezpieczenie dla kwoty kredytu do 100.000 zł obligatoryjnie:

 • poręczenie przez PFPK - 60% wnioskowanej kwoty kredytu,
 • ubezpieczenia na życie - 40% wnioskowanej kwoty kredytu.

 

Realizacja Kredytu

Forma i sposób wypłaty Kredytu PFPK Limit w RB - dokonywanie operacji w formie gotówkowej lub bezgotówkowej na rachunku (w ciężar przyznanego limitu kredytowego).

 

 

Kredyt PFPK obrotowy

facet pfpkKredyt PFPK obrotowy udzielany jest na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej i powiększenie kapitału obrotowego. Jeśli więc potrzebujesz kapitału, by sprawnie funkcjonować, to ten kredyt jest dla Twojej firmy.

 

Kredyt PFPK obrotowy obligatoryjnie powiązany jest z formą zabezpieczenia jaką jest poręczenie PFPK (Poznańskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Poznaniu).

 

Kredyt PFPK obrotowy udzielany jest:

 • podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą od co najmniej 12 miesięcy, zaliczanych do sektora Mikro oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP),
 • Klientom, którzy prowadzą rachunek bieżący w NBS w Rakoniewicach od co najmniej 6-ciu miesięcy (Bank może od tego wymogu odstąpić w przypadku przeniesienia rachunku bieżącego z innego banku, z udokumentowaną 6-cio miesięczną historią rachunku, a w przypadku działalności charakteryzującej się sezonowością, z 12 miesięczną historią rachunku), posiadających zdolność kredytową,
 • na pozyskanie środków obrotowych na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

 

Dla kogo przeznaczony jest kredyt

Kredyt PFPK obrotowy przeznaczony jest dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

 

Źródła dochodu

Przy ubieganiu się o Kredyt PFPK obrotowy źródłem dochodu jest dokumentacja z prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Cel kredytu

Kredyt PFPK obrotowy udzielany jest na finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług.

 

Wysokość kredytu

 • Minimalna kwota kredytu - 2.000 zł.
 • Maksymalna kwota kredytu - 30.000 zł.
 • Przy udzieleniu kredytu do kwoty 5.000 zł nie jest wymagana zgoda współmałżonka.

 

Okres kredytowania

 • Maksymalny okres kredytowania - 36 miesięcy.
 • Kredyt płatny w ratach miesięcznych, kwartalnych lub półrocznych.

 

Prowizja i opłaty

Z Kredytem PFPK powiązana jest prowizja przygotowawcza w wsyokości:

 • Okres kredytowania do 12 miesięcy - prowizja w wysokości 1%.
 • Okres kredytowania do 24 miesięcy - prowizja w wysokości 2%.
 • Okres kredytowania do 36 miesięcy - prowizja w wysokości 3%.

 

Oprocentowanie

Dla Kredytu PFPK obrotowego obowiązuje oprocentowanie stałe w wysokości 6% w stosunku rocznym.

 

Zabezpieczenie

Obligaotryjnie z Kredytem PFPK związane jest poręczenie PFPK lub/i weksel własny in blanco kredytobiorcy wraz z deklaracją.

 

Realizacja Kredytu

Forma i sposób wypłaty Kredytu PFPK obrotowy - dokonywanie operacji w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, zgodnie z dyspozycją Klienta, jednak nie później niż do dnia poprzedzającego termin spłaty pierwszej raty.

 

 

Kredyty

Twoja firma potrzebuje kapitału, by sprawnie funkcjonować.

Czy posiadasz go aż tyle, by obyć się bez pomocy z zewnątrz?

 

Pomysły na biznes są równie ważne jak pieniądze.

Jeśli masz wizję, nasz kapitał i narzędzia finansowe są do Twojej dyspozycji.

 

Sprawne działanie firmy zależy od jej płynności finansowej i możliwości szybkiego dostępu do potrzebnych środków, zatem jeśli:

 • potrzebujesz pieniędzy na inwestycje,
 • nie masz czasu na załatwienie wielu formalności,
 • nie chcesz przepłacać, sprawdź ofertę kredytową naszego Banku i wybierz kredyt dla Twojej firmy.

 

Kredyty obrotowe – na finansowanie bieżącej działalności i powiększenie kapitału obrotowego.

 

Kredyty inwestycyjne – na finansowanie nakładów inwestycyjnych, w celu odtworzenia, modernizacji i zwiększenia majątku trwałego.

 

Kredyty w rachunku bieżącym – w formie odnawialnej linii kredytowej.

 

Kredyty unijne – na finansowanie inwestycji, które będą dofinansowane ze środków unijnych.

 

Kredyty preferencyjne – na realizację inwestycji w działach specjalnych i przetwórstwie produktów rolnych.

 

Jeśli nie posiadasz wystarczającego zabezpieczenia dla kredytu, z którego chcesz skorzystać, za naszym pośrednictwem możesz otrzymać poręczenie lub gwarancję Banku Gospodarstwa Krajowego lub Poznańskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych.

facebook bok

zastrzeganie bok